مزایده فروش دستگاه لیفتراک سهند ۲/۸ بنزینی

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: دانشگاه پیام نوراستان تهران

 نشانی: 

آگهی مزایده عمومی

دانشگاه پیام نور استان تهران
مرکز چاپ و توزیع دانشگاه پیام نور در نظر دارد

یک دستگاه لیفتراک سهند 2/8 بنزینی را از طریق مزایده عمومی به‌فروش برساند. متقاضیان جهت شرکت در این مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی شرکت ونک پارک (سهامی خاص) در نظر دارد، تهیه و تأمین و حمل و اجرای کامل…
TENDER INVITATION IRAN ALUMINIUM COMPANY (IRALCO) would like to invite eligible suppliers for the supply of 10.000 MT…
مناقصه عمومی شرکت ونک پارک (سهامی خاص) در نظر دارد، تهیه و تأمین و حمل و اجرای کامل…
TENDER INVITATION IRAN ALUMINIUM COMPANY (IRALCO) would like to invite eligible suppliers for the supply of 10.000 MT…
فهرست