مزایده فروش ۲۵ تن روغن ضایعاتی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۱۸

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.GPC.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شركت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه حراست

آگهــی مزایده   99/206-ع-ح

شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد فروش 25 تن روغن ضایعاتی خود را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به خریداری که مجوز بازیافت ثبت شده در سامانه پسماند محیط زیست است را واگذار نماید لذا ازمتقاضیان درخواست می گردد تا پایان وقت اداری مورخ 99/4/18 به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه حراست  تحویل  و رسید دریافت نمایند .

 

زمان  مزایده 99/4/3 تا 99/4/18 می باشد

جهت بازدید در زمان مزایده  ازساعت 9 تا 13 با شماره تلفن06152124069 – 06152124071 عملیات انبارها هماهنگی گردد.

روزنامه امروز

آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
فهرست