مزایده واگذاری حق بهره برداری از آزمایشگاه سازه های انتقال نیروی سایت اراک

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: پژوهشگاه نيرو

 نشانی: تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نيرو، امور حقوقی و رسیدگی به شکایات

 آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از آزمایشگاه سازه های انتقال نیروی سایت اراک (01/ع/99)

 پژوهشگاه در نظر دارد واگذاری حق بهره برداری از آزمایشگاه سازه های انتقال نیروی سایت اراک را از طریق برگزاری مزایده عمومی به پیشنهاد دهنده واجد صلاحیت واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیانی که دارای توان مالی، اجرایی، کادر فنی مجرب در این زمینه می باشند، دعوت به عمل می آید ضمن واریز نمودن مبلغ یک میلیون ریال، به حساب شماره 2174989002004 به نام پژوهشگاه نیرو نزد بانک ملی ایران، شعبه فلسطین شمالی، کد 604 ، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی، از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه، مورخ 99/5/1، جهت دریافت اسناد مزایده با ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریزی به آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، امور حقوقی و رسیدگی به شکایات مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پژوهشگاه نیرو در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار می باشد. همچنین هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

پژوهشگاه نیرو

برچسب ها:

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست