مـزایـــده فروش تعداد ۴۲۰۰ سهم معادل ۲۰درصد از کل سهام شرکت توسعه صنایع ساختمان و شهرسازی اکوپال

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: ۱۰

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک مسکن

 نشانی: چهارراه اسفندیار- خیابان ارمغان شرقی – پلاک ۸ ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن طبقه هشتم سالن کنفرانس

آگـهــی مـزایـــده

بانک مسکن در نظر دارد تعداد 4200 سهم معادل 20درصد از کل سهام شرکت توسعه صنایع ساختمان و شهرسازی اکوپال (سهامی خاص) را از طریق برگزاری مزایده عمومی و به صورت شرایط نقدی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند.

تاریخ انتشار: 98/12/1
مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه: 98/12/6
تاریخ بازدید اسناد مزایده شامل صورت‌های مالی و گزارش کارشناس رسمی دادگستری: 98/12/3 لغایت: 98/12/7
مهلت ارائه پیشنهاد: 98/12/14
تاریخ بازگشایی: 98/12/19
تاریخ اعلام به برنده: 98/12/27
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت‌ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) می‌باشد. متقاضیان شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir (قسمت مزایده) مراجعه و یا با شماره تلفن مرکز تماس 41934 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند

محل بازگشایی پاکت‌های پیشنهادات ارائه شده از طریق سامانه ستاد
چهارراه اسفندیار- خیابان ارمغان شرقی – پلاک 8 ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن طبقه هشتم سالن کنفرانس می‌باشد.

برچسب ها:

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست