مناقصـه عمـومـی خرید اقلام پالت

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۹.۰۴.۰۸

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.saipapres.net

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سایپا پرس

 نشانی: 

مناقصـه عمـومـی

شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید اقلام پالت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به‌فروشنده واجدشرایط واگذار نماید. لذا از عموم متقاضیان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 1399.04.01 لغایت 1399.04.08 با مراجعه به سایت www.saipapres.net اسناد مناقصه را رؤیت، دریافت و تسلیم نمایید.

روزنامه امروز

آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
فهرست