مناقصـه عمـومـی خرید باتری‌های UPS

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۹.۰۴.۰۸

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.saipapres.net

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سایپا پرس

 نشانی: 

مناقصـه عمـومـی

شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید باتری‌های UPS را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به‌فروشنده واجدشرایط واگذار نماید. لذا از عموم متقاضیان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 1399.04.01 لغایت 1399.04.08 با مراجعه به سایت www.saipapres.net اسناد مناقصه را رؤیت، دریافت و تسلیم نمایید.

روزنامه امروز

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره آگهی: GT-1399-014 ((خرید قطعات هیدرولیک شاتل))  موضوع: تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه عمومی…
  آگهی مناقصه عمومی 99/75    نوبت اول   مؤسسه ریل گستر در نظر دارد تهیه مصالح و…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره آگهی: GT-1399-014 ((خرید قطعات هیدرولیک شاتل))  موضوع: تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه عمومی…
  آگهی مناقصه عمومی 99/75    نوبت اول   مؤسسه ریل گستر در نظر دارد تهیه مصالح و…
فهرست