مناقصه‌عمومی‌ خدمات مربوط به نظافت سالن‌های نمایشگاهی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱/۶

 کد در ایران کالا: ۲۳۵

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران

 نشانی: تهران - بزرگراه شهید چمران - شرکت سهامی نمایشگاه‌ بین‌المللی تلفن: ۲۱۹۱۲۳۵۳-۲۱۹۱۲۴۳۱

موضوع فراخوان مناقصه‌عمومی‌یک مرحله‌ای

«خدمات مربوط به نظافت سالن‌های نمایشگاهی و کل محوطه (به‌جز فضای سبز)، جاده اختصاصی، برف‌روبی و نمک‌پاشی و جمع‌آوری
و انتقال کلیه زباله‌های سالن‌های نمایشگاهی و ساختمان‌ها به محل دپو و از دپو به خارج از نمایشگاه (به محل پسماند شهرداری)»

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران در نظر دارد مناقصه عمومی فوق‌الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/12/22 می‌باشد.
تضمین شرکت در مناقصه شماره (2098001063000027): 2.847.410.606 ریال،
به‌صورت ضمانت‌نامـه بانکی حسـاب سپرده شـرکت 4001057906374047 به‌نام تمـرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی، به نام شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای سه‌ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16:15 روز چهارشنبه تاریخ 99/1/6
آخرین مهلت ارایه پیشنهاد: ساعت 16:15 روز دوشنبه تاریخ 99/1/18
زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز سه‌شنبه تاریخ 99/1/19
جلسه توجیهی مناقصه: ساعت ۱۱ روز شنبه تاریخ 99/1/16 دفتر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی می‌باشد.
آدرس: تهران – بزرگراه شهید چمران – شرکت سهامی نمایشگاه‌ بین‌المللی
تلفن: 21912353-21912431
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 41934 دفتر ثبت‌نام: 85193768 و 88969737

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست