مناقصه اجرای تاسیسات جانبی ساختمان‌های اپراتوری

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۲/۲۹

 کد در ایران کالا: ۸۶

 وبسایت:WWW.SPGC.IR - WWW.TENDER.BAZRASI.IR - WWW.IETS.MPORG.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

 نشانی: ستان بوشهر، شهرستان عسلویه، شهر نخل تقی، منطقه ویژه انرژی پارس، خیابان ابوشهر، میدان پتروشیمی، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه چهارم (فازهای ۶، ۷ و ۸)

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد خدمات مورد نظر با شرایط ذیل را از طریق مناقصه عمومی انجام دهد:

شماره مناقصه مناقصه شماره 98/4080 (تجدید شده)
شرح مختصر خدمات درخواستی اجرای تاسیسات جانبی ساختمان‌های اپراتوری در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار پس از اتمام مرحله ارزیابی صلاحیت، مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به میزان 571.385.000 ریال می‌باشد.
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به‌صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین‌نامه تضمین شماره 1234202/ت50659 ه مورخ 94/9/22 هیأت وزیران می‌باشد. تبصره: در صورت ارایه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به‌صورت وجه نقد، مبلغ نقدی می‌بایست به شماره حساب 0111112424007 بانک ملی شعبه عسلویه کد 7725 به نام پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واریز و فیش واریزی ارایه گردد
مبلغ برآوردی مناقصه 11.427.695.506 ریال
تاریخ مهلت تکمیل اطلاعات در سایت
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
99/1/23 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط 99/2/11
آخرین مهلت ارایه پیشنهادات 99/2/29 تاریخ گشایش پاکات مالی 99/2/30
آدرس و تلفن مناقصه‌گزار استان بوشهر، شهرستان عسلویه، شهر نخل تقی، منطقه ویژه انرژی پارس، خیابان ابوشهر،
میدان پتروشیمی، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه چهارم (فازهای 6، 7 و 8)

مناقصه‌گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR – WWW.TENDER.BAZRASI.IR – WWW.IETS.MPORG.IR مراجعه و یا با شماره تلفن 07731316590 تماس حاصل فرمایند.
توجه: مناقصه‌گران می‌بایست از طریق سایت http://tender.spgc.ir (سامانه برگزاری الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعات منابع شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی)
نسبت به ثبت‌نام اقدام و سپس کلیه فرم‌های ارزیابی صلاحیت مختص این مناقصه را به دقت مطالعه، بررسی و تا قبل از اتمام مهلت مقرر تکمیل نمایند. بررسی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به‌صورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت.

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست