مناقصه ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۶/۵

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: پژوهشگاه نيرو

 نشانی: تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نيرو، امور حقوقی، قراردادها

 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99

 

پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی، به پیشنهاد دهنده واجد صلاحیت واگذار نماید، لذا از کلیه اشخاص حقوقی که دارای توان مالی، اجرایی، کادر فنی مجرب و سایر مجوزات قانونی از مراجع ذی ربط در زمینه خدمات فوق الذکر می باشند، دعوت به عمل می آید، ضمن واریز نمودن مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 2174989002004 به نام پژوهشگاه نیرو نزد بانک ملی ایران، شعبه فلسطین شمالی، کد 604 ، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی، از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه، مورخ 99/6/5، جهت دریافت اسناد مناقصه با ارائه اصل معرفی نامه و فیش واریزی به آدرس: تهران، شهرک قدس، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پژوهشگاه نیرو در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار می باشد. همچنین هزینه درج یک نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

پژوهشگاه نیرو

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست