مناقصه اقلام SUPPORT RING & THRUST RING کمپرسورگاز SUMMY

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۲۲

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.SHANA.IR WWW.NIGTC.IR http://district۲.ir http://iets.mporg.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: منطقه دو عملیات انتقال گاز

 نشانی: کیلومتر ۱۷ جاده اصفهان–نجف آباد، منطقه دو عملیات انتقال گاز– تدارکات و عملیات کالا تلفن: ۳۴۰۴۲۲۰۴ - ۳۴۰۴۲۱۹۲-۳۴۰۴۲۲۱۱-۰۳۱

منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد اقلام SUPPORT RING & THRUST RING کمپرسورگاز SUMMY ر ا پس از ارزیابی کیفی به تأمین‌کنندگان دارای صلاحیت واگذار نماید، لذا متقاضیانی که واجدشرایط اعلام شده باشند، می‌توانند درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اعلام آمادگی حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به دفتر تدارکات و عملیات کالا منطقه دو عملیات انتقال گاز ارائه نمایند.

اطلاعات مناقصه: تقاضای 2072880027
دستگاه مناقصه‌گزار:‌ شرکت انتقال گاز ایران-منطقه دو عملیات انتقال گاز
مدت اجرای پیمان: 7 ماه شمسی
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 500/000/000 ریال
تأمین‌کننده بایستی توانایی ارائه ضمانت‌نامه‌های شرکت در فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات و پیش پرداخت (مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 94/9/22 هیأت محترم وزیران) را دارا باشد.
محل دریافت فرم‌های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: کیلومتر 17 جاده اصفهان–نجف آباد، منطقه دو عملیات انتقال گاز– تدارکات و عملیات کالا تلفن: 34042204 – 34042192-34042211-031
فکس:36278205 -34043021-031
مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ: 99/4/21 لغایت 99/4/22
زمان عودت فرم‌های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: ساعت 13:30 روز چهارشنبه 99/5/8
زمان گشایش پیشنهادها: 28 /05/99
محل گشایش پیشنهاد قیمت‌: کیلومتر 17 جاده اصفهان–نجف آباد، منطقه دو عملیات انتقال گاز
فرایند مناقصه: عمومی-یک مرحله ای–ارزیابی کیفی
مدت اعتبار پیشنهادات: حداقل 3 ماه شمسی
قیمت‌ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
(اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد مالی همزمان توزیع و جمع‌آوری می‌گردد.)
شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان
کد اقتصادی و شناسه ملی
گواهی‌نامه ثبت‌نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
گواهی امضا مجاز و تعهدآور صاحبان امضا براساس آگهی آخرین تغییرات معتبر

ضمناً آگهی فوق در سایت‌های ذیل نیز قابل مشاهده می باشد.
WWW.SHANA.IR
WWW.NIGTC.IR
http://district2.ir
http://iets.mporg.ir

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست