مناقصه امور تهیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی و درمانی افضلی پور شماره ۵۰/۲۴/۷/۹۸

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۰۷/۲۳

 کد در ایران کالا: ۱۳۶

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 نشانی: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

 

آگهی مناقصهعمومی  یک مرحله ای (نوبت اول)      

 

دستگاه مناقصه گزار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
موضوع مناقصه الف) امور  تهیه، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی و درمانی افضلی پور شماره مناقصه: 50/24/7/98
برآورد یکساله الف)مبلغ برآورد  : 52.680.029.102 ریال
تضمین شرکت در مناقصه الف)مبلغ تضمین:2.634.001.455  ریال
نوع تضمین شرکت درمناقصه : واریزنقدی/ضمانتنامه بانکی
دریافت اسناد:

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 98/07/10

الف)سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2098091055000006

 

ب) پایگاه ملی مناقصات   http://iets .mporg.ir

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:

تا ساعت 14:30 روز سه شنبه  مورخ 98/07/23

محل تسلیم فقط پاکت الف : کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست
بازگشایی پیشنهادها:

از ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1398/07/24

ضمناً جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز دوشنبه  مورخ 1398/07/15 در محل  مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست