مناقصه انجام خدمات

 مهلت ارسال مدارک: ۷ روز  از  زمان درج آگهی  نوبت دوم

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW. SHANA. IR،   HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پایانه های نفتی ایران (سهامی خاص)

 نشانی: تهران- خیابان پاسداران بالاتر از برج سفید – خیابان شهید حجت سوری (نیستان هفتم ) پلاک ۱۱- شركت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران تجدید مناقصه شماره م ع پ/98/022 به شماره ستاد 2099091645000013

نوبت دوم

شرکت پایانه های نفتی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد انجام خدمات موضوع تجدید مناقصه را با در نظر گرفتن شرایط کلی زیر و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به صورت  فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

الف) کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران دارای صلاحیت ، ارسال درخواست پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www. setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. خاطر نشان می سازد به موجب بخشنامه وزارت صمت امکان ثبت نام بر خط رایگان در این سامانه جهت کلیه مناقصه گران فراهم می باشد.

شماره  تماس  سامانه ستاد  در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 0214193و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت نام / پروفایل تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

ب) نوع فراخوان : مناقصه عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران /یک مرحله ای

ج) نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : تهران- خیابان پاسداران بالاتر از برج سفید – خیابان شهید حجت سوری (نیستان هفتم ) پلاک 11- شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

د) موضوع مناقصه : رسوب زدائی  مخزن یک میلیون  بشکه ای شماره 25 جزیره خارگ به روش دستی 

ه) شرح مختصر پروژه : هدف از اجرای این پروژه  انجام رسوب زدائی ،تمیز کاری، پاکسازی کامل کف، زیر سقف و سایر متعلقات از سلج و مواد نفتی  به روش دستی جهت مخزن یک میلیون بشکه ای شماره 25  شرکت پایانه‌‌های نفتی ایران واقع در جزیره خارگ و بصورت بهای واحد و حجمی می باشد. کار‌های اجرایی پروژه تنها محدود به (و یا شامل تمامی) پارامترهای مطرح شده در قسمت ״شرح کارهای اجرایی״ نبوده و شامل تمامی مواردی خواهد بود که منجر به تکمیل و انجام پروژه گردد.

و) نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار،تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار:ارائـه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 856ر469ر693ریال حسب آئین نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران و همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان  ده درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه؛ ضمناً تضامین صادره می‌بایست مطابق فرمت‌های نمونه پیوست آئین‌نامه مذکور ارائه گردد؛ لذا این شرکت از پذیرش تضامینی که فاقد شرایط فوق باشد معذور بوده و هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص، نخواهد داشت.همچنین  از هر صورت وضعیت مناقصه گر برنده  ده درصد تحت عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد.

ز) محل ، مدت زمان اجرای خدمات و برآورد کارفرما : محل اجرای پروژه شرکت پایانه های  نفتی ایران واقع در جزیره خارگ  و مدت زمان لازم جهت اجری پروژه 5 ماه شمسی  بوده و این پروژه به دوره نگهداری نیاز ندارد.

 برآورد تخمینی کارفرما برابر با مبلغ  115ر397ر869ر13  (سیزده میلیارد و هشتصد و شصت و نه میلیون و سیصد و نود و هفت هزار و یکصد و پانزده) ریال می باشد.

ح) نوع گواهی تایید صلاحیت پیمانکار : حداقل  داشتن پایه 5 نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور

– دارا بودن شخصیت حقوقی.

– ارائه گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری از نظر ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

– ارائه  شناسه ملی حسب  ماده 16 آیین نامه اختصاص شناسه  ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی.

– ارائه تصویر مصدق  کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان مجاز امضا

ط) مدت اعتبار پیشنهاد : مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارایه پیشنهاد مالی به مدت سه ماه شمسی که این مدت قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.

ی)زمان ، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی

1-مهر و امضای زیر تمام اسناد توسط صاحبان مجاز  شرکت ها  الزامی بوده و در صورت عدم رعایت موضوع، کارفرما از قرائت نرخ پیشنهادی ایشان خودداری به عمل خواهد آورد و در این صورت آن شرکت حق هر گونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

2-  در صورتی که هر یک از  شرکت ها تمایل به استفاده از مهر امضا داشته باشند می‌بایست موضوع استفاده از مهر امضا و در حکم اصل بودن آن را توسط صاحبان مجاز امضای خود طی نامه رسمی  اعلام نموده و نامه را همراه با سایر اسناد در پاکت (ب) ارائه نمایند.

3- کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به مدت 7 روز  از  زمان درج آگهی  نوبت دوم نسبت به دریافت اسناد ، معیارها وجداول ارزیابی کیفی   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  اقدام و حد اکثر ظرف مهلت 14 روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد ، ضمن  تکمیل، مهر و امضای آن ها و الصاق مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد، مدارک و گواهینامه های ذکر شده در آگهی نسبت به تغذیه اسناد پیش گفته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. همچنین مناقصه گران می توانند جهت رویت آگهی به سایت‌های  WWW. SHANA. IR،   HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR مراجعه نمایند.

4-کارفرما در رد و یا قبول مدارک در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت

روابط عمومی

روزنامه امروز

آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
فهرست