مناقصه تأمین چند پر آلومینیومی (جنس ۲۰۲۴) به میزان حدود ۱۱.۰۰۰ کیلوگرم

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۱۶

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: صنایع شهدای هفتم تیر اصفهان

 نشانی: کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان - مبارکه، روبه‌روی روستای باغ ملک، صنایع شهدای هفتم‌تیر اصفهان، معاونت بازرگانی «مدیریت خرید»

مناقصه

نام صنعت مناقصه‌گزار: صنایع شهدای هفتم تیر اصفهان
موضوع مناقصه: تأمین چند پر آلومینیومی (جنس 2024) به میزان حدود 11.000 کیلوگرم- تأمین متریال (چند پر) جهت تبدیل به‌عهده کارفرما می‌باشد.
ضمانت شرکت در مناقصه: ضمانت‌ بانکی یا چک تضمین شده بانکی معادل 5% قیمت کل پیشنهادی
مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ 99/5/16
مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ 99/5/26
زمان بازگشایی: روز دوشنبه مورخ 99/5/27
محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کیلومتر 45 جاده اصفهان – مبارکه، روبه‌روی روستای باغ ملک، صنایع شهدای هفتم‌تیر اصفهان، معاونت بازرگانی «مدیریت خرید»

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست