مناقصه تأمین کلیه نیروهای انسانی حرفه‌ای، غیرحرفه‌ای و خدماتی

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: ۴۶۸

 وبسایت:www.kaums.ac.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 نشانی: 

آگهی مناقصه

انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، در نظر دارد به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی و همچنین ایجاد اشتغال و توسعه در ارائه خدمات خود، تأمین کلیه نیروهای انسانی حرفه‌ای، غیرحرفه‌ای و خدماتی مورد نیاز خود را به صورت مدیریتی در قالب قرارداد، به اشخاص حقوقی واجدشرایط،
طبق شرایط و اسناد مناقصه واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: www.kaums.ac.ir امور مناقصه و مزایده مراجعه واقدام نمایند.

دفتر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشانتلفن 5-55443022 داخلی 240

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست