مناقصه تامین ۱.۲ تن مواد شیمیایی tween21

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۱۶

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.gpc.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده:  شرکت پتروشیمی غدیر

 نشانی: تهران – شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان شفق- کوچه آبشار- پلاک۱- حراست شرکت پتروشیمی غدیر

تمدید مناقصه تامین 1.2 تن مواد شیمیایی tween21

 شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد جهت تامین 1.2 تن مواد شیمیایی tween21 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد از زمان چاپ آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه 99/4/16  به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی www.gpc.ir مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نموده و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس: تهران – شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان شفق- کوچه آبشار- پلاک1- حراست شرکت پتروشیمی غدیر تحویل و رسید دریافت نمایند.

روزنامه امروز

نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله¬ای عام بر…
نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله¬ای عام بر…
فهرست