مناقصه جهت واگذاری فعالیت‌های خدماتی و پشتیبانی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱/۳۰

 کد در ایران کالا: ۳۲۸

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

 نشانی: تهران - بلوار ارتش - مینی‌سیتی - ابتدای شهرک نفت - خیابان نخل - سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور - اداره کل

آگهی مناقصه (عمومی)

سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در نظر دارد جهت واگذاری فعالیت‌های خدماتی و پشتیبانی خود شامل (امور خدمات نظافتی، خدمات عمومی، فضای سبز، امور تایپ، پیک اداری) اقدام به انجام مناقصه عمومی نماید. لذا از شرکت‌های واجدشرایط دعوت به‌عمل می‌آید جهت گرفتن اوراق مناقصه با پرداخت مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 2178609001007 نزد بانک ملی شعبه بنفشه (حساب درآمد دانشگاه پیام نور) به‌همراه معرفی‌نامه و کارت شناسایی معتبر از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/1/17 به آدرس: تهران – بلوار ارتش – مینی‌سیتی – ابتدای شهرک نفت – خیابان نخل – سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور – اداره کل پشتیبانی مراجعه نمایند. ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه مبلغ 35.000.000.000 ریال می‌باشد. ضمناً میزان تضمین حسن اجرای تعهدات 10% مبلغ پیشنهادی می‌باشد که هنگام عقد قرارداد اخذ و پس از پایان موضوع قرارداد مسترد خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل اوراق مناقصه تا پایان وقت اداری
روز شنبه مورخ 99/1/30 می‌باشد.

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست