مناقصه خرید بیرینگ

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۰۸/۰۵

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.EIP.stpc.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان

 نشانی: بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۴ پتروشيمي شهيد تندگويان، امور حقوقی و پیمان‌ها، تلفن ۷۲۰۴۵ – ۰۶۱۵۲۱

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای
(توأم با ارزیابی کیفی و فنی)

مناقصه شماره 99/493

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر دارد مناقصه با شرایط ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای (توأم با ارزیابی کیفی و فنی) به فروشنده واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید.
موضوع مناقصه: خرید بیرینگ
مدت اجرای موضوع مناقصه: 6 ماه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.025.000.000 ریال می‌باشد.
انواع تضمین های معتبر برای شرکت در مناقصه:
۴-۱) ضمانت نامه بانکی ۴-۲) واریز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه
محل و مهلت توزیع اسناد مناقصه: بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 4 پتروشیمی شهید تندگویان، امور حقوقی و پیمان‌ها، تلفن 72045 – 061521 – تا ساعت 13:00 مورخ 99/08/05 (ارائه گواهینامه فعالیت از مراجع ذیصلاح، در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامی است).
محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: آدرس فوق-کمیسیون معاملات- تا ساعت 13:00 مورخ 99/08/20
محل و تاریخ مرحله اول گشایش پاکات الف و ب: آدرس فوق- سالن کنفرانس ساختمان مرکزی- ساعت 11 مورخ 99/09/03 و از پیشنهاد دهندگان دعوت می شود درجلسه گشایش پاکات حضور یابند.
تذکر 1: پاکت پیشنهادی مناقصه گری گشوده خواهد شد که حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند.
تذکر 2: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر 3: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
تذکر 4: شرکت در فرآیند مناقصه جهت مناقصه‌گری فراهم خواهد شد که حضوراً نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و مشخصات خود را تسلیم دستگاه مناقصه‌گزار نماید.
تذکر 5: ارائه کپی مصدق قراردادهای مشابه انجام شده و مفاصاحساب‌های ذیربط که در یکی از مراجع ذیصلاح (دفتر خانه اسناد رسمی یا دادگاه یا امور حقوقی کارفرمای طرف قرارداد) گواهی شده است، جهت بررسی مدارک ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، الزامی است.
ضمناً این آگهی در پورتال الکترونیکی پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس
www.EIP.stpc.ir در قسمت مناقصات/مزایدات قابل رویت می باشد.
کارشناس: خانم مرادپور
تلفن: 06152172045
ایمیل: Moradpour.a@stpc.ir

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(توأم با ارزیابی کیفی و فنی) شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر…
مناقصه شرکت انتقال گاز (منطقه شش عملیات انتقال گاز) در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی، تأسیسات، خدمات دفتری،…
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(توأم با ارزیابی کیفی و فنی) شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر…
مناقصه شرکت انتقال گاز (منطقه شش عملیات انتقال گاز) در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی، تأسیسات، خدمات دفتری،…
فهرست