مناقصه خرید، نصب و راه‌اندازی و گارانتی قفسه‌بندی راک

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱/۲۵

 کد در ایران کالا: ۱۶۳

 وبسایت:http://iets.mporg.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک ملت

 نشانی: تهران - خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت - ساختمان شماره ۳۸۰ - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها

مناقصه عمومی شماره 98/155

بانک ملت

مناقصه‌گزار: بانک ملت
موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه‌اندازی و گارانتی قفسه‌بندی راک انبار بایگانی اداره کل تدارکات بانک ملت
سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 500.000.000 ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی (غیر از بانک ملت) و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 13981750010155169 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: ارایه معرفی‌نامه و فیش 200.000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 باشناسه 13981750010155254 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)
محل دریافت اسناد مناقصه: تهران – خیابان طالقانی – مقابل ساختمان وزارت نفت – ساختمان شماره 380 – طبقه ششم – اداره معاملات و قراردادها
متقاضیان می‌توانند متن آگهی و اسناد مناقصه مربوطه را در سایت http://iets.mporg.ir ملاحظه نمایند.

 

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع توزیع اوراق مناقصه از ساعت 8 صبح مورخ 98/12/25
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا ساعت 14 مورخ 99/1/25
تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت 9:30 صبح مورخ 99/1/26

 

برچسب ها:

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست