مناقصه خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد پنج هزار دستگاه کیس رایانه

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱/۲۵

 کد در ایران کالا: ۱۶۳

 وبسایت:http://iets.mporg.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک ملت

 نشانی: تهــران - خیـابـان طالقانـی - مقابـل ساختمـان وزارت نفت - سـاختمانشماره ‌۳۸۰ - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها

مناقصه شماره 98/156

بانک ملت

مناقصه‌گزار: بانک ملت
موضوع مناقصه:
خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد پنج هزار دستگاه کیس رایانه
سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 13.750.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی (غیر از بانک ملت)، و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 13981750010156117 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: ارایه معرفینامه و فیش 200.000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13981750010156202 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت.)
محل دریافت اسناد مناقصه:
تهــران – خیـابـان طالقانـی – مقابـل ساختمـان وزارت نفت – سـاختمانشماره ‌380 – طبقه ششم – اداره معاملات و قراردادها
متقاضیان می‌توانند متن آگهی و اسناد مناقصه مربوطه را در سایت http://iets.mporg.ir ملاحظه نمایند.

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع توزیع اوراق مناقصه از ساعت 8:00 صبح مورخ 98/12/25
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا ساعت 14:00 مورخ 99/1/25
تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 9:00 صبح مورخ 99/1/26
برچسب ها:

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست