مناقصه خرید و نصب ۵ باب سوله ۱۲۰ متری از نوع پیش‌ساخته در فازهای مسکن‌مهر شهر جدید پردیس

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت عمران شهر جدید پردیس

 نشانی: 

                  نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای

“آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت دوم)”

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 3 صورت‌جلسه ‌شماره 778/04 مورخ 99/2/8 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

1- موضوع: خرید و نصب 5 باب سوله 120 متری از نوع پیش‌ساخته در فازهای مسکن‌مهر شهر جدید پردیس.

2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.

3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000015 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.

4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 104 و 203.

5- مدت پیمان: 3 ماه شمسی.

6- مبلغ برآورد اولیه: 000ر000ر296ر10 (ده‌میلیاردودویست‌ونودوشش‌میلیون) ریال.

7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر515 (پانصدوپانزده‌میلیون) ریال.

8مجوز فعالیت:

8-1- شخص حقیقی: مجوز تأسیس از وزرات صنعت، معدن وتجارت در حوزه تولید، طراحی و مونتاژ موضوع مناقصه.

8-2- شخص حقوقی: حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه، که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.

9- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز پنج‌شنبه مورخ 99/4/19 تا روز چهارشنبه مورخ 99/4/25 از ساعت 08:00 الی 16:30.

10- تحویل اسناد مناقصه:

10-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌‌شنبه مورخ 99/5/4 در سامانه ستاد بارگزاری شود.

10-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 14:00 روز یک‌‌‌شنبه مورخ 99/5/5 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.

11زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:30 روز دو‌شنبه مورخ 99/5/6، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

12– هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر400 ( چهارصد هزار) ریال است.

 

 

روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید پردیس

روزنامه امروز

 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
فهرست