مناقصه خرید کالا از محل منابع داخلی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۰۸/۰۳

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

 نشانی: خراسان شمالی - بجنورد - خیابان طالقانی غربی - شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی - امور تدارکات (تلفن ۳۱۷۷۷۴۱۳-۰۵۸)

آگهی مناقصه عمومی (عمومی دومرحله‌ای – توأم با ارزیابی کیفی) شماره 99/322

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

ین شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کالا از محل منابع داخلی سال 1399، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به‌شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: مناقصه خرید 10000 دستگاه کنتور تک‌فاز دیجیتالی با قاب، فیوز و ترمینال خروجی (عمومی دومرحله‌ای – توأم با ارزیابی کیفی)
مهلت فروش اسناد و تحویل اسناد: از تاریخ 99/07/27 تا تاریخ 99/08/03 بوده و تاریخ تحویل پاکت‌های مناقصه تا ساعت 13:00 روز شنبه 99/08/17 می‌باشد تاریخ گشایش پاکات ساعت 13:00 روز سه‌شنبه 99/08/20 می‌باشد. مناقصه‌گران می‌توانند اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک http://setadiran.ir در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب سپرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 به نام تمرکز سایر درآمدهای این شرکت، دریافت نمایند.
لازم به ذکر است ملاک شناخت مناقصه‌گر بارگذاری اسناد به‌صورت کامل و بدون نقص در سامانه تدارکات الکترونیکی بوده و در تحویل اسناد فیزیکی (پاکات ارزیابی کیفی و «الف- ‌تضمین شرکت در مناقصه») نیز ملاک زمان تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می‌باشد.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ‌برابر آیین‌نامه تصمیمات دولتی مبلغ 1.650.000.000 ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی (فرآیند ارجاع کار) به نفع کارفرما و یا به‌صورت وجه نقد واریز به شماره شبا 800190000000100696938003 IR حساب (بانک صادرات) به نام شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی ارائه گردد.
آدرس: خراسان شمالی – بجنورد – خیابان طالقانی غربی – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی – امور تدارکات (تلفن 31777413-058)
به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می‌گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خرید البسه پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مناقصه خرید 52 قطعه سکه تمام بهارآزادی بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان
مناقصه عمومی خرید البسه پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مناقصه خرید 52 قطعه سکه تمام بهارآزادی بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان
فهرست