مناقصه خرید ۵۰ بچ کاتالیست هگزا کلر و‌ پلا تینیک ‌اسید پتروشیمی کارون

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۹/۱۰

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.krnpc.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشیمی کارون

 نشانی: 

مناقصه خرید 50 بچ کاتالیست هگزا کلر و‌ پلا تینیک ‌اسید پتروشیمی کارون

نوبت دوم

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد 50 بچ کاتالیست هگزاکلروپلاتینیک‌اسید خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید

محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می‌توانند از تاریخ 99/8/24 لغایت 99/8/30 از طریق وب‌سایت پتروشیمی کارون به آدرس www.krnpc.ir، تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمایند. شماره تماس: 06152122707 (شایان ذکر است نظر به اینکه هرگونه اصلاح یا تغییر احتمالی در اسناد مناقصه از طریق ایمیل صورت می‌پذیرد، لطفاً در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه مشخصات شرکت خود را به‌صورت صحیح در سامانه وارد نمایید.)
آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری 99/9/10
تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 960.000.000 (نهصد و شصت میلیون) ریال می‌باشد.
الف: مناقصه یک مرحله‌ای بوده و شرکت‌کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتیاز کسب خواهند نمود.
ب: حداقل امتیاز لازم جهت بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگان 60 امتیاز خواهد بود.
پ: پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگانی که حائز حداقل امتیاز نگردند بازگشایی نخواهد شد.
ج: کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

 

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست