مناقصه طراحی و ساخت مخزن DA-604

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: ۵۱

 وبسایت:WWW.GPC.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشیمی‌غدیر

 نشانی: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شركت پتروشیمی ‌غدیر ،

آگهی تمدید مناقصه 98/113-ع-ح

شرکت پتروشیمی‌غدیر در نظر دارد طراحی و ساخت مخزن DA-604 خود را مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی‌ دو مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می‌گردد تــا پـایان وقـت اداری تـــاریخ 99/2/13
بـه سایــت الکتــرونیـکی ایــن شرکـت بـه نـشانی
WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس :منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی ‌غدیر ، دبیرخانه حراست تحویل و رسید دریافت نمایند .

روابط عمومی شرکت پتروشیمی غدیر

روزنامه امروز

آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
فهرست