مناقصه «عملیات باقیمانده و تکمیل سالن کشتی شهرستان پلدشت»

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۲۵

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:makufz.org

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو

 نشانی: 

آگهی تجدید مناقصه (نوبت دوم)

سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو در نظر دارد «عملیات باقیمانده و تکمیل سالن کشتی شهرستان پلدشت» را به شرح اسناد و مدارک مناقصه، از طریق مناقصه عمومی، به شرکتهای پیمانکاری دارای حداقل صلاحیت پیمانکاری پایه پنج ( 5 ) رشته ساختمان و ابنیه واگذار نماید:

 • دستگاه مناقصه گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو
 • مهندس مشاور : مهندسین مشاور دیدگاه ارومیه
 • موضوع مناقصه و شرح مختصری از کار :

اجرای کارهای باقیمانده پروژه سالن کشتی واقع در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو (شهرستان پلدشت) شامل تمامی کارهای باقیمانده ابنیـه، تـأسیسات بـرقی و مکانیکـی و سایـر مشخصـات مـوجـود در نقشـه‎های اجـرائی و اسناد و مدارک پیمـان

 • برآورد اولیه پروژه : براساس فهرست بهای سال 1399، با اعمال ضرایب قانونی و براساس بخشنامه شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 سازمان برنامه و بودجه کشور جمعاً مبلغ 5،912،347،421 ریال (پنج میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار و چهارصد و بیست و یک) ریال.
 • مدت اجرای پروژه : سه (3) ماه شمسی و دوره تضمین بیست و چهار (24) ماه شمسی می باشد.
 • قیمت و مهلت واریز وجه خرید اسناد مناقصه : واریز مبلغ 1،000،000 ریال به حساب شماره 5419926396 بانک ملت، شعبه بازرگان بنام سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکو (طبق روال ذکر شده در وبسایت سازمان) به مدت هفت روز کاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم، از تاریخ 99/5/7 لغایت 99/5/15.
 • آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های 99/5/5و 99/5/7 در روزنامه “ایران” چاپ می گردد.
 • مهلت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/5/25.
 • تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 99/5/27.
 • جهت آگاهی از سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، به وب سایت رسمی سازمان منطقه آزاد تجاری ـصنعتی ماکو به نشانی makufz.org ، قسمت “مناقصه و مزایده” مراجعه نمایید.
 • هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست