مناقصه عمومی اجرای عملیات روسازی (آسفالت) معابر

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۱۷

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده:   شرکت عمران شهر جدید پرند

 نشانی: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام

تجدید مناقصه عمومی (همراه با ارزیابی کیفی)

شماره 3-3

  شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد اجرای عملیات روسازی (آسفالت) معابر شمال فاز 4 شهر جدید پرند، در قبال 50 درصد نقد و 50 درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند، را حسب مشخصات ذیل به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 راه و ترابری و ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 95/576756 مورخ 95/3/31 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند به شماره سیستمی 2098001077000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. و لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جمع کل برآورد: 119.993.816.374 ریال (بر اساس فهرست‌بهای راه و ترابری سال 99)

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای (با ارزیابی کیفی)

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 5.099.876.327 ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است

الف ) چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه – مزایده مورخ 99/3/21 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ 99/3/24 می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجد شرایط، روز چهارشنبه مورخ 21/03/ 99 تا روز یکشنبه مورخ 99/4/1 از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روز سه‌شنبه مورخ 99/4/17 می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهرشده، تا ساعت 13:30 روز سه‌شنبه مورخ 99/4/17 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

ث) تاریخ بازگشایی پیشنهادها99/4/23ساعت 10 صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن 5-56790051-021 با داخلی 213 بابت اسناد و داخلی 243 بابت مسائل فنی با آقای مهندس بیکائی تماس حاصل نمایید.

 

شرکت عمران شهر جدید پرند

روزنامه امروز

آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
فهرست