مناقصه عمومی اجرای عملیات پیاده سازی بلوار اصلی شهر

 مهلت ارسال مدارک: ۱۰روزکاری تا پایان وقت اداری

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.sh-boumehen.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری بومهن

 نشانی: بومهن – بلوار قریب – خیابان محراب – شهرداری بومهن – واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن

مناقصه عمومی

شهرداری بومهن در نظر دارد به استناد مجوزهای شورای اسلامی شهر بومهن، اجرای پروژه‌های مشروحه جدول ذیل را از طریق تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد تجدید مناقصه عمومی: از زمان چاپ نوبت‌دوم در ساعات اداری از روز چهارشنبه مورخ 99/4/25 به مدت 10روزکاری تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/5/5 به آدرس بومهن – بلوار قریب – خیابان محراب – شهرداری بومهن – واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن.
محل تحویل اسناد تجدید مناقصه عمومی: دبیرخانه شهرداری بومهن.
تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 99/5/6 ساعت 15، شهرداری بومهن.
نوع سپرده شرکت در تجدید مناقصه عمومی: الف) فیش واریزی به حساب شهرداری ب) ضمانت‌نامه بانکی.
شرکت‌کنندگان در تجدید مناقصه عمومی می‌بایست دارای گواهی رتبه‌بندی معتبر از مراجع ذیصلاح باشند.
هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده تجدید مناقصه عمومی خواهد بود.
برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه مندرج است.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.sh-boumehen.ir و یا با شماره تلفن 76223110-021 تماس حاصل نمایید.

برچسب ها:

روزنامه امروز

آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
فهرست