مناقصه عمومی اجرای پروژه خط انتقال پساب از تصفیه‌خانه به مخازن شمال شهر و احداث ابنیه ایستگاه پمپاژ

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۱۴

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده:   شرکت عمران شهر جدید پرند

 نشانی: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام

مناقصه عمومی (همراه با ارزیابی کیفی)

شماره 2-3

  شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد اجرای پروژه خط انتقال پساب از تصفیه‌خانه به مخازن شمال شهر و احداث ابنیه ایستگاه پمپاژ و مخزن 200 مترمکعبی شهر جدید پرند، را به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 آب و ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 95/576756 مورخ 95/3/31 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند به شماره سیستمی 2098001077000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. و لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جمع کل برآورد: 119.630.899.839 ریال (بر اساس فهارس بهای سال 99)

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای (با ارزیابی کیفی)

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 5.092.617.997 ریال و حسب بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است

الف ) چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه – مزایده مورخ 99/3/21 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ 99/3/24 می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجد شرایط، روز چهارشنبه مورخ 99/3/21 تا روز سه‌شنبه مورخ 99/3/27 از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روز شنبه مورخ 99/4/14 می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهرشده تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 99/4/14 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

ث) تاریخ بازگشایی پیشنهادها 99/4/18 ساعت 10 صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن 5-56790051-021 با داخلی 221 بابت اسناد و داخلی 240 بابت مسائل فنی با آقای مهندس فاخری تماس حاصل نمایید.

 

شرکت عمران شهر جدید پرند

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست