مناقصه عمومی احداث سه باب مدرسه با امکانات ساختمان اصلی، بوفه، سرویس بهداشتی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۱۳

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده:  شرکت عمران شهر جدید پرند

 نشانی: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام

آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

شماره 1-5

 شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد نسبت به احداث سه باب مدرسه با امکانات ساختمان اصلی، بوفه، سرویس بهداشتی، آبخوری و سرایداری و دیوار محوطه، با مشخصات جدول ذیل، بر اساس بخش‌نامه سرجمع (به‌صورت مقطوع) در قبال 30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند، و به شماره‌های سیستمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پیمانکاران واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه و ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 576756/95 مورخ 95/3/31 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند، واگذار نماید:

شماره سیستمی عنوان پروژه فاز متراژ (مترمربع) تعداد طبقه جمع کل مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای 99 (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
2099001077000014 مدرسه شماره یک جدید شمال فاز 3 2213/63 4 طبقه 82.108.372.564 4.105.418.628
2099001077000015 مدرسه شماره چهار جدید جنوب فاز 6 (هسا) 2213/63 4 طبقه 87.073.823.531 4.353.691.177
2099001077000016 مدرسه شماره هشت جدید جنوب فاز 6 (کیسون) 2213/63 4 طبقه 76.331.211.699 3.816.560.585

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قیدشده در جدول فوق (در صورت شرکت در مناقصه بیش از یک مورد ضمانت‌نامه هرکدام بایستی جداگانه ارائه گردد) و حسب بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف) چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه– مزایده مورخ 99/5/7 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ 99/5/8 می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد مناقصه برای متقاضیان واجد شرایط روز سه‌شنبه مورخ 99/5/7 تا روز دوشنبه مورخ 99/5/13 از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روز یکشنبه مورخ 99/5/26 می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهرشده، تا ساعت 13:30 ظهر روز یکشنبه مورخ 99/5/26 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

ث) تاریخ بازگشایی پیشنهادها 99/5/27 ساعت 10 صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن 5-56790051-021 با داخلی 221 بابت اسناد و داخلی 238 بابت مسائل فنی با آقای مهندس قاسمی تماس حاصل نمایید.

 

شرکت عمران شهر جدید پرند

 

 

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست