مناقصه عمومی اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه ۵ شرکتی اهواز

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۱/۲۶

 کد در ایران کالا: ۴۷۶

 وبسایت:http://monaghese.niopdc.ir  یا http://iets.mporg.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه اهواز

 نشانی: اهواز- میدان شهید بندر – جنب سپاه پاسداران- شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز ساختمان ستاد واحد امور قراردادها

         شماره مجوز: 1398.7057

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده                         

 مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اهواز

ردیف موضوع مناقصه مبلغ برآورد مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مدت اجرای قرارداد مهلت دریافت اسناد مناقصه مهلت تحویل پاکات مناقصه به صورت لاک و مهر به دبیرخانه منطقه زمان جلسه توجیهی
1 اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه 5 شرکتی اهواز 13/320/709/376ریال 666/500/000

ریال

ا سال شمسی از تاریخ چاپ آگهی دوم تا تاریخ 98/11/26 تا تاریخ 98/12/10 شنبه 98/12/3ساعت 10 صبح

مکان: ناحیه مرکزی اهواز

 

نوع تضمین : یکی از تضامین قابل قبول آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 94/9/22 و به مبلغ اعلامی فوق ( در صورت واریز نقدی به شماره حساب جام دو طرفه 9200040180 با شناسه 40132 نزد بانک ملت ) می باشد.

و قابل برداشت از سایت های :http://monaghese.niopdc.ir  یا http://iets.mporg.ir

متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست مبلغ 200/000 ریال ( به صورت غیرقابل استرداد ) به حساب شماره 9200040180 نزد بانک ملت با شناسه 40132 واریز و فیش مربوطه را جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی : اهواز- میدان شهید بندر جنب سپاه پاسداران- شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز ساختمان ستاد واحد امور قراردادها تحویل و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر و به مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد. تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست مطابق با فرمت تحویلی در اسناد مناقصه ارائه گردد.

شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز :

 • ارائه تقاضای کتبی جهت شرکت در مناقصه
 • ارائه گواهی تعیین صلاحیت فعالیت ( دارای اعتبار ) از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که در آن مناقصه گر مجاز به فعالیت در بخش 1- خدمات عمومی 2- تاسیسات باشد. ( کپی برابر اصل محضری )
 • ارائه گواهینامه تاییدیه صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( دارای اعتبار) از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ( کپی برابر اصل محضری )

توضیح اینکه تامین اعتبار گواهینامه های مورد اشاره در بندهای 2 و 3 در طول مدت فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه و اجرای کار ، لازم و به عهده شرکت کننده در مناقصه می باشد.

 • ارائه کپی برابر اصل محضری از 1-کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره 2- کلیه صفحات اساسنامه شرکت 3-آگهی تاسیس شرکت و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی4-کد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است.
 • ارائه اصل گواهی امضا صادر شده از دفتر اسناد رسمی برای فرد یا افرادی که طبق اساسنامه و آگهی اخرین تغییرات ( چاپ شده در روزنامه رسمی ) مجاز به امضا اسناد تعهد آور می باشند.
 • ارائه گواهی حسن انجام کار به همراه قرارداد مربوطه در خصوص شرکت هایی که در سنوات گذشته یا جاری دارای قرارداد بوده یا هست الزامیست.
 • کلیه متقاضیانی که در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز در حال حاضر دارای 2 پیمان می باشند مجاز به شرکت در این مناقصه نمی باشند.
 • کلیه صفحات فرم های پیش نویس قرارداد و شرح کارهای مناقصه باید به امضا تعهد آور ( فرد مجاز طیق اساسنامه ) برسد و در صورت تغییر امضای فرد مجاز می بایست گواهی امضا ارائه گردد.
 • عدم ارائه مدارک فوق و یا عدم تحقق هر یک از شروط مندرج در این آگهی و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه موجب رد صلاحیت مناقصه گر خواهد شد.
 • وفق ماده 18 قانون برگزاری مناقصات در صورت تمایل مدیرعامل شرکت ( یا نماینده ایشان با ارائه معرفی نامه ) می توانند در جلسه بازگشایی پاکات پیشنهاد نرخ حضور بهم رسانند.
 • کلیه پیمانکاران می بایست حداقل تا 48 ساعت قبل از تحویل پاکات صورتجلسه توجیهی را دریافت و با علم و آگاهی کامل اعلام نرخ نمایند.

حداقل تعداد مناقصه گران در جهت گشایش پاکات : دو مناقصه گر

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه 5 شرکتی اهواز : یکشنبه 98/12/11 ساعت 10 صیح

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/11/19

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/11/20

     روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست