مناقصه عمومی انتقال، تعمیر و راه‌اندازی دو دستگاه مکنده از بندر امام‌(ره) به بندر نوشهر

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۰/۲۱

 کد در ایران کالا: ۱۵۸

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 نشانی: مازندران، نوشهر، میدان بندر، ساختمان اداری، طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی بندر نوشهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک‌مـرحـلـه‌ای بـه‌هـمـراه ارزیـابی کیفی مناقصـه‌گـران

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران – منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر
در نظر دارد در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده‌12 آن به شماره 84136/ت33560هـ مورخ 85/7/16 پروژه با مشخصات ذیل را از طریق فراخوان عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
موضوع مناقصه:انتقال، تعمیر و راه‌اندازی دو دستگاه مکنده از بندر امام‌(ره) به بندر نوشهر
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2098003822000011
سپرده شرکت در مناقصه: شرکت‌کننده در مناقصه باید مبلغ (به عدد) 950.000.000 ریال معادل نهصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان سپرده شرکت در فرآیند مناقصه می‌بایست نسبت به ارائه ضمانتمامه بانکی یا ضمانتنامه معتبر از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز یا ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمه‌گر دارای مجوز براساس آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659هـ
مورخ 94/2/2 یا اصل فیش واریزی به حساب تنخواه گردان پرداخت بندر نوشهر نزد بانک مرکزی به شماره 850100004101064571212360 ارائه نمایند.
حداقل امتیاز ارزیابی کیفی: 60 امتیاز
مدت اجرای کار: 5 ماه
شرایط متقاضیان:
1- ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
2- ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
3- ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 97 توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابرسان رسمی
محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد:
مناقصه‌گران می‌توانند حداکثر تا ساعت 17 مورخ 98/10/21 نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir به‌صورت رایگان اقدام نمایند.
محل و مهلت بارگذاری اسناد مناقصه: مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir حداکثر تا ساعت 12 مورخ 98/11/7می‌باشد.
محل و مهلت تحویل پاکت الف:
مهلت تحویل پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا فیش واریز نقدی) اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 12 مورخ 98/11/7به آدرس استان مازندران، نوشهر، میدان بندر، ساختمان اداری، طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی بندر نوشهر می‌باشد.
تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه: جلسه کمیسیون مناقصه رأس ساعت‌9 صبح مورخ 98/11/8در سالن جلسات اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران برگزار می‌گردد.

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست