مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی کارگاه‌های گتوند علیا

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۶

 کد در ایران کالا: ۵۰۳

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران

 نشانی: 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی

شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
«انجام امور خدماتی و پشتیبانی کارگاه‌های گتوند علیا» را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2098001083000069 به انجام رساند. از متقاضیانی که دارای گواهی صلاحیت مربوطه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، دعوت می‌شود با توجه به تاریخ‌های زیر جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه “ستاد”: 98/11/1
مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: 98/12/6
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: 98/12/20
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست