مناقصه عمومی انجام خدمات موردنیاز موضوع مناقصه توسط نیروهای با تجربه

 مهلت ارسال مدارک: حداکثر ظرف ۵ روز پس از انتشار آگـهی نوبت دوم

 کد در ایران کالا: ۴۱۵

 وبسایت:http://IETS.MPORG.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت بهره برداري- نفت و گاز مارون

 نشانی:  اهواز- كيلومتر ۱۲ جاده اهواز ماهشهر- نرسيده به پليس راه شركت بهره برداري نفت و گاز مارون. ساختمان شماره يك- اتاق ۷- امور حقوقي و قراردادها

 فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی)
مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م م/98/0051 مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تأسیسات صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون (بخشی از چاهها و تاسیسات مارون 5)

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را با مشخصات و شرائط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 

الف – شرح مختصر خدمات :

– انجام خدمات موردنیاز موضوع مناقصه توسط نیروهای با تجربه و مورد تأیید کارفرما به تعداد 112 واحد کاری

– سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 

ب –  محل اجرای خدمات و مدت انجام کار:

محل اجرای خدمات در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و مدت انجام و اجرای خدمات آن 12 مـاه می باشد.

 

ج-  برآورد کارفرما:

برآورد کارفرما جهت انجام و اجرای خدمات فوق بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل -/ 105.546.877.448 (یکصد و پنج میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار و چهارصد و چهل و هشت) ریال می باشد.

 

د-  همچنین شرایط مناقصه گران متقاضی:

1- داشتن سابقه کاری مرتبط با موضوع مناقصه

2- داشتن شخصیت حقوقی با ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی.

3- ارائه اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت.

-4 داشتن گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5- توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ -/4.079.000.000(چهارمیلیارد و هفتاد و نه میلیون) ریال و همچنین 10% مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات

6- ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی HSE

7- ارائه «گواهینامه صلاحیت ایمنی» از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

8- تاییدیه صلاحیت در رشته حراست و نگهبانی از سازمان حراست وزارت نفت

9- ارایه یک نسخه تأیید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1397 توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی

 

هـ- محل، زمان و مهلت دریافت مدارک و اعلام آمادگی مناقصه گران:

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت می شود حداکثر ظرف 5 روز پس از انتشار آگـهی نوبت دوم، آمادگی خود را بصورت کتبـی همراه با مدارک برابر اصل شده ارائه به آدرس ذیل الذکر اعلام نموده و همزمان نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی وفق بند «الف» و «ب» ماده 16 از آئین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات اقدام نمایند.

 

ضمناً فرمهای ارزیابی کیفی می بایستی ظرف مدت 14 روز تکمیل و اطلاعات مورد درخواست در قالب یک عدد زونکن مدارک ارزیابی کیفی برابر اصل شده و یک حلقه لوح فشرده تهیه و به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد، ترتیب اثر ندهد. ضمناً پس از بررسی های لازم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد. حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به مناقصه 60 می باشد.

ضمناً پس از بررسیهای لازم اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ 99/2/17 به متقاضیان واجد شرایط در قبال واریز مبلغ -/000ر800 ریال به حساب جاری شماره 880100004001115904021117 بانک مرکزی جمهوری اسلامی قابل واریز در  بانک ملی شعبه کوی فدائیان اسلام تحویل می گردد.

 

نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه، امور حقوقی و قراردادهای شرکت به نشانی:  اهواز- کیلومتر 12 جاده اهواز ماهشهر- نرسیده به پلیس راه شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون. ساختمان شماره یک- اتاق 7– امور حقوقی و قراردادها و مهلت ارائه و تحویل پاکات قیمت به کمیسیون مناقصات تا ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ99/2/9 و گشایش پیشنهادها رأس ساعت00: 10 در روز سه شنبه مورخ99/2/30در کمیسیون مناقصات واقع در ساختمان دوطبقه شرکت خواهد بود. ضمناً تاریخهای اعلام شده قطعی نبوده و درصورت هرگونه تغییر، در اسناد مناقصه قید می گردد.

همزمان ارائه گواهی تعیین صلاحیت خدمات موردنظر بمنظور تطبیق با تصویر آن الزامی و ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری می باشد.

درصورت عدم تکمیل و ارائه مدارک ارزیابی کیفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 34434068-061 تماس حاصل فرمایند.

هزینه درج آگهی از مناقصه گر برنده اخذ می گردد.

روابط عمومی- شرکت بهره برداری- نفت و گاز مارون(سهامی خاص)

WWW.NISOC.IR

http://IETS.MPORG.IR

MOGPC.NISOC.IR

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست