مناقصه عمومی انجام خدمات

 مهلت ارسال مدارک: حداکثر ظرف مهلت ۱۴ روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.SETADIRAN.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پایانه‌های نفتی ایران

 نشانی: تهران- خیابان پاسداران- بالاتر از برج سفید- خیابان شهید حجت سوری (نیستان هفتم)- پلاک ۱۱

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره AA/05/99 شماره سامانه دولت (ستاد)2099091645000020

شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد انجام خدمات موضوع فوق را با در نظر گرفتن شرایط کلی مشروحه زیر و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ، به صورت فراخوان عمومی ارزیابی کیفی  به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه گران دارای صلاحیت ،ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترو نیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.

شماره  تماس  سامانه ستاد  در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 0214193و اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها، در سایت سامانه (WWW.SETADIRAN.IR) بخش “ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر” موجود است.

الف)  شرح مختصر خدمات: خرید کولرگازی پنجره ای و اسپیلیت  مطابق مشخصات اعلام شده در اسناد مناقصه و به صورت دو مرحله ای

ب)  نام و نشانی مناقصه گزار:   شرکت پایانه های نفتی ایران به نشانی تهران- خیابان پاسداران- بالاتر از برج سفید- خیابان شهید حجت سوری (نیستان هفتم)- پلاک 11

ج)  برآورد تقریبی کارفرما:   000ر000ر230ر17 (هفده میلیارد و دویست و سی میلیون)  ریال

د) معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران:

1- توان مالی: 30 امتیاز

(حسب ماده 25 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات)

4- استانداردهای تولید: 15 امتیاز
2- ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت: 15  امتیاز

(حسب ماده 26 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات)

5- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر: 20 امتیاز
3- تضمین کیفیت خدمات و محصولات: 10  امتیاز 6- حسن سابقه : 10 امتیاز

کلیه مناقصه گران مکلفند آگهی حاضر و جداول مرتبط با ارزیابی کیفی که در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) وسایت شرکت پایانه های نفتی ایران به نشانی WWW.IOTCO.IR موجود می باشد را دریافت و ضمن تکمیل، مهر و امضای آن ها و الصاق مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد و مدارک ذکر شده در این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) تغذیه نمایند.

تذکر 1: حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر با 60 می باشد.

تذکر2: به منظور بررسی معیار تجربه جهت معادل سازی مبالغ قراردادی، با استفاده از نرخ تورم اعلامی از مراجع قانونی، مبالغ قراردادی به روز رسانی گردیده و ملاک سنجش قرار خواهد گرفت.

هـ) شرایط مناقصه گران متقاضی:

1- داشتن تجربه در انجام خدمات مورد نیاز ، داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص لازم، توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق استانداردهای رایج صنعت نفت.

2- توانایی  ارایه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 000ر500ر861 (هشتصد و شصت و یک میلیون و پانصد هزار)ریال حسب آیین نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیأت محترم وزیران و همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان 10 درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه در ضمن تضامین صادره می‌بایست مطابق فرمت‌های نمونه پیوست آیین‌نامه مذکور ارایه گردد؛ لذا این شرکت از پذیرش تضامینی که فاقد شرایط فوق باشد معذور بوده و هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص نخواهد داشت. همچنین  از هر صورت وضعیت مناقصه گر برنده  ده درصد تحت عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد.

3- داشتن سابقه کار مفید و مرتبط با خدمات مورد نظر

4- داشتن نیروهای متخصص در حوزه های اجرایی، برنامه ریزی، اداری، مدیریتی و همچنین تجهیزات مناسب مطابق با استانداردهای رایج در صنعت نفت.

5- دارا بودن شخصیت حقوقی

6-  ارایه  شناسه ملی حسب  ماده 16 آیین نامه اختصاص شناسه  ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی

7- ارایه تصویر مصدق  کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان مجاز امضا

و) مدت اعتبار پیشنهاد : مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارایه پیشنهاد مالی به مدت سه ماه شمسی که در این مدت قابل تمدید تا سه ماه دیگر می باشد

ز) زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی:

1- مهر و امضای زیر تمام اسناد توسط صاحبان مجاز  شرکت ها  الزامی بوده و در صورت عدم رعایت موضوع، کارفرما از قرائت نرخ پیشنهادی ایشان خودداری به عمل خواهد آورد و در این صورت آن شرکت حق هر گونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

2- در صورتی که هر یک از  شرکت ها تمایل به استفاده از مهر امضا داشته باشند می‌بایست موضوع استفاده از مهر امضا و در حکم اصل بودن آن را توسط صاحبان مجاز امضای خود طی نامه رسمی  اعلام نموده و نامه را همراه با سایر اسناد در پاکت (ب) ارائه نمایند.

3- کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به مدت 9 روز از  زمان درج آگهی  نوبت اول نسبت به دریافت اسناد و معیارها و جداول ارزیابی کیفی  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام و حداکثر ظرف مهلت 14 روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد  ضمن  تکمیل، مهر و امضای آن ها و الصاق مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد، مدارک و گواهینامه های ذکر شده در آگهی نسبت به تغذیه اسناد پیش گفته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. همچنین مناقصه گران می توانند جهت رویت آگهی به سایت‌های  WWW.SHANA.IR،   HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR مراجعه نمایند.

تذکر 1: مناقصه گزار در قبول و یا رد مدارک مناقصه گران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت.

تذکر 2:  پس از بررسی‎ فرم های ارزشیابی  و مدارک دریافتی،  اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد.

تذکر 3:  به مدارکی که به صورت ناقص ارایه  گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

                                 روابط عمومی

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست