مناقصه عمومی انجام عملیات اجرایی ۹ باب قطعه ورزشی روباز در فازهای ۵، ۸، ۹ و۱۱ شهر جدید پردیس.

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۲۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت عمران شهر جدید پردیس

 نشانی: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جديد پرديس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: ۶۰۰-۷۶۲۷۵۵۰۰، داخلی ۱۰۴  و ۲۰۳.

      کد:99/11-200-ر

     نوبت: دوم

         نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای

“آگهی فراخوان مناقصه”

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس صورت‌جلسه ‌شماره 758/11 مورخ 99/4/2 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

1- موضوع: انجام عملیات اجرایی 9 باب قطعه ورزشی روباز در فازهای 5، 8، 9 و11 شهر جدید پردیس.

2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.

3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000012 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.

4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 104  و 203.

5- مدت پیمان: 9 ماه شمسی.

6- مبلغ برآورد اولیه: 719ر159ر321ر65 (شصت‌وپنج‌­میلیاردوسی‌صدوبیست‌ویک‌میلیون‌ویک‌صدوپنجاه‌ونه‌هزاروهفت‌صدونوزده) ریال، به‌صورت 30%نقد و 70%تهاتر.

7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر267ر3 (سه‌میلیاردودویست‌وشصت‌وهفت‌میلیون‌) ریال.

8مجوز فعالیت: حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.

 9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1396/1397) در پاکت ب اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد

10- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز چهار‌شنبه مورخ 99/4/11 تا روز چهارشنبه مورخ 99/4/18 از ساعت 08:00 الی 16:30.

11- تحویل اسناد مناقصه:

11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 99/4/28 در سامانه ستاد بارگزاری شود.

11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 14:00 روز یک‌شنبه مورخ 99/4/29 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.

12زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز  دوشنبه مورخ 99/4/30، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

13– هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر750 ( چهارصد هزار) ریال است.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست