مناقصه عمومی ایمن‌سازی مسیرخطوط لوله حوزه استحفاظی مرکز بهره‌برداری اراک

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۲۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: منطقه هفت عملیات انتقال گاز

 نشانی: همدان-بلوارسی متری سعیدیه-منطقه۷عملیات انتقال گاز

مناقصه عمومی

منطقه هفت عملیات انتقال گاز در نظر دارد«ایمن‌سازی مسیرخطوط لوله حوزه استحفاظی مرکز بهره‌برداری اراک» را به روش مناقصه عمومی وارزیابی کیفی (همزمان)و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به شماره2099091509000004 به پیمانکاران واجدصلاحیت واگذارنماید.لذاازمتقاضیان شرکت درمناقصه دعوت به عمل می‌آیدجهت دریافت اسنادمناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی ازطریق سامانه اقدام نمایند.
نام ونشانی مناقصه‌گزار: منطقه 7عملیات انتقال گاز
موضوع مناقصه:ایمن‌سازی مسیرخطوط لوله حوزه استحفاظی مرکز بهره‌برداری اراک
نوع ومبلغ ضمانت‌نامه شرکت درفرایند ارجاع کار: 985/589/599 ریال مطابق آخرین آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی
برآورد کارفرما: 19/711/791/991 ریال براساس فهرست بهای ابنیه سال99سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
محل دریافت و تحویل اسناد:
1-5)محل دریافت اسناد:ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir)
2-5)مهلت دریافت اسناد:ازتاریخ 99/4/11 لغایت 99/4/21
3-5) زمان تحویل اسناد:99/5/5
زمان بازگشایی:99/5/8
تذکر: درصورت تغییرتاریخ بازگشایی فعلی (براساس عوامل غیرقابل پیش بینی)زمان بازگشایی جدید از طریق اطلاعیه کتبی و سامانه ستاد به اطلاع مناقصه‌گران خواهد رسید.
محل گشایش پاکات: همدان-بلوارسی متری سعیدیه-منطقه7عملیات انتقال گاز
شرایط لازم جهت شرکت درمناقصه:
-دارابودن حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و داشتن گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران و کسب امتیازلازم از کمیته فنی بازرگانی.مابقی شرایط لازم جهت شرکت درمناقصه درکاربرگ‌های استعلام ارزیابی کیفی درج گردیده است.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تاارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس
setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت‌نام درسایت مذکور و دریافت گواهی الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق نمایند.
شماره تماس باامور پیمان‌ها: 384120-081 فاکس:38200960-081داخلی4

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست