مناقصه عمومی تأمین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت عمران شهر جديد پرند

 نشانی: کيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار شهر جديد پرند

تجدید آگهی مناقصه عمومی

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار شهر جدید پرند در نظر دارد، تأمین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند را حسب مشخصات ذیل و به شماره سیستمی 2099001077000008 ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پیمانکار واجد شرایط که توانایی اجرای کار و دارای صلاحیت (پروانه کسب) از اتحادیه صنف مؤسسات اتومبیل کرایه و صنوف وابسته و همچنین تأییدیه صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی را دارا می‌باشند، واگذار نماید:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. و لازم به ذکر است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
جمع کل برآورد: 4.523.640.000 ریال
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای
نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 226.182.000 ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیأت محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است.
چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه – مزایده مورخ 99/2/30و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ 99/2/31 می‌باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه برای متقاضیان واجد شرایط، روز سه‌شنبه مورخ 99/2/30 تا روز چهارشنبه مورخ 99/3/7 از سامانه مذکور می‌باشد.
آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روز چهارشنبه مورخ 99/3/21 می‌باشد.
آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهرشده تا ساعت 13:30 ظهر روز چهارشنبه مورخ 99/3/21 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.
تاریخ بازگشایی پیشنهادها 99/3/24ساعت 10 صبح (اتاق جلسات)
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با شماره‌ تلفن‌های ‌ 5-56790051-021
در خصوص برآورد و مسائل مربوطه با آقای شعبانی تماس حاصل نمایند.

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست