مناقصه عمومی تامین  P/F “K-TRON” Parts & Devices

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱۰/۲۴

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشيمي جم

 نشانی: تهران، خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، روبروي شهرداري منطقه ۶، پلاك ۲۷،  طبقه همكف – دبيرخانه محرمانه حراست

آگهی مناقصه عمومی99- JPC- 30مجتمع پتروشیمی‌جم

 

شرکت پتروشیمی جم درنظرداردتامین  P/F “K-TRON” Parts & Devicesمطابق با مشخصات فنی و استاندارد براساس شرایط مندرج درمدارک واسناد مناقصه،ازطریق مناقصه عمومی،به تامین کننده واجدشرایط واگذارنماید.

 

 • شماره مناقصه:99-JPC-30
 • دستگاه نظارت:اداره تعمیرات
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:.400/000/000 ریال(چهل میلیون تومان )
 • انواع تضامین :
 • الف ) ضمانت نامه معتبر بانکی
 • ب ) ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند
 • ج ) واریز وجه به حساب بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ( شماره حساب : 2663107006)
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 • دریافت اسناد:پیمانکاران واجد شرایطمی توانند پس از انتشار آگهی از سایت پتروشیمی جم به آدرس jpcomplex.comتا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 99/10/10 اقدام نمایند.

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 99/10/24  به نشانی دفتر مرکزی :تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27،  طبقه همکف – دبیرخانه محرمانه حراست تحویل گردد.  بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از سررسید تحویل گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

شایان ذکر است با عنایت به 3 درخواست مجزا ، پاکات هر درخواست جداگانه (با ذکر شماره ایندنت) و در یک پاکت کلی به شماره مناقصه : 99-JPC-30 تحویل دبیرخانه پتروشیمی جم گردد

 

 

 

 

 • تلفن تماس : 7-88656482-021
 • نمابر: 88656489– 021

 

 

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

 

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست