مناقصه عمومی تامین آهن­ آلات مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۰/۲۹

 کد در ایران کالا: ۲۶۴

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر

 نشانی: بوشهر- نيروگاه اتمي- ساختمان مديريت شركت بهره‌برداري- گروه قراردادها

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (شماره 98/07)

نوبت دوم

1-    موضوع: تامین آهن­آلات مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر؛

2-   دستگاه مناقصه­ گزار: شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر (سهامی خاص)؛

3-    نشانی مناقصه­گزار: بوشهر- نیروگاه اتمی- ساختمان مدیریت شرکت بهره‌برداری- گروه قراردادها تلفن3-31112551  077- کد پستی7518114791؛

4-   مبلغ برآورد اولیه: 5/350/000/000ریال؛

5-   مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 267/500/000ریال؛

6-   مدت اعتبار پیشنهادات: حداقل سه ماه؛

7-  متقاضیان می­توانند تا پایان وقت اداری تاریخ 98/10/18، به آدرس مناقصه­ گزار مراجعه و با ارائه معرفی­نامه کتبی، گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح و فیش واریزی به مبلغ 1,000,000 ریال به حساب شماره 4101103330230543 با شماره شبا  740100004101103330230543IR  نزد بانک مرکزی به نام شرکت بهره­ برداری نیروگاه اتمی بوشهر، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و پس از تکمیل، حداکثر تا ساعت 09:30 تاریخ 98/10/29 به دستگاه مناقصه­گزار تحویل نمایند؛

8-  زمان و محل بازگشایی پاکت ها: پیشنهادهای رسیده در تاریخ 98/10/29، ساعت 10:00 در محل سالن کنفرانس ساختمان مدیریت شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بازگشایی خواهد شد.

تذکر: هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.        

 شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر- گروه قراردادها

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست