مناقصه عمومی تجدید مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی و خوردگی خارجی به روش DCVG/CIPS

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۲۶

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت انتقال گاز ایران (منطقه ۸ عملیات انتقال گاز)

 نشانی: تبریز، کیلومتر ۱۵ جاده تبریز – آذرشهر، بعد از سه راهی پالایشگاه، نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی، ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز، سایت اینترنتی www.nigcdist۸.ir

مناقصه عمومی تجدید مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی و خوردگی خارجی به روش DCVG/CIPS

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز)
به نشانی تبریز، کیلومتر 15 جاده تبریز – آذرشهر، بعد از سه راهی پالایشگاه، نرسیده به شهرک صنعتی شهید رجایی، ساختمان مرکزی منطقه هشت عملیات انتقال گاز، سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir
موضوع و نوع مناقصه: تجدید مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی و خوردگی خارجی به روش DCVG/CIPS به طول حدود 800 کیلومتر به‌صورت عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی همزمان.
مبلغ برآورد اولیه: 25.000.000.000 ریال
قیمت‌ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1.250.000.000 ریال (یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) مطابق بند الف ماده 6 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب‌نامه شماره 123402/ت 50659 تاریخ 94/9/22) در وجه شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) مناقصه‌گران مکلفند ضمن بارگذاری تصویر ضمانت‌نامه مذکور در سامانه ستاد، پاکت «الف» (اصل ضمانت‌نامه) را به صورت فیزیکی حداکثر تا پایان مهلت عودت اسناد (ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 06/05/99) تحویل دستگاه مناقصه‌گزار نمایند.
نحوه دریافت اسناد مناقصه، فرم‌ها و مدارک ارزیابی کیفی، عودت، تحویل، بازگشایی فرم‌ها و مدارک ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت، تکمیل، عودت، تحویل، بازگشایی فرم‌ها و مدارک ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه، روز سه‌شنبه مورخ 10/04/99 می‌باشد.
5- 1- شایان ذکر است مناقصه‌گرانی مجاز به شرکت در این مناقصه می‌باشند که دارای گواهی تأیید صلاحیت پیمانکاری معتبر پایه 5 درزمینه نفت و گاز یا پایه 5 درزمینه تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور (ممهور به مهر و امضای عوامل مجاز شرکت) و گواهی تأیید صلاحیت معتبر ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویر این مدارک را به همراه فرم‌های ارزیابی کیفی با مستندات مربوطه، ممهور به مهر و امضای عوامل مجاز شرکت کرده در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
5- 2- هزینه دریافت اسناد مناقصه، فرم‌ها و مدارک ارزیابی کیفی از سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به مبلغ 500.000 ریال بوده که به صورت الکترونیکی واریز خواهد شد.
آخرین مهلت دریافت (دانلود) اسناد مناقصه، فرم‌ها و مدارک ارزیابی کیفی:‌ ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 99/4/21
آخرین مهلت بارگذاری/ عودت اسناد مناقصه، فرم‌ها و مدارک ارزیابی کیفی: ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 99/5/6
* بدیهی است پاکات قیمت مناقصه‌‌گرانی گشایش خواهد یافت که حداقل امتیاز قابل قبول 60 را از ارزیابی کیفی مناقصه (با شرط کسب حداقل امتیاز قابل قبول هر ردیف) به دست آورده باشند. شایان ذکر است مناقصه‌گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه را کسب ننمایند پاکات پیشنهاد قیمت آنها گشایش نخواهد یافت.
پیش پرداخت: پیش پرداخت معادل 15 درصد قیمت پیشنهادی مطابق مفاد اسناد مناقصه.
درصورت نیاز به توضیح فنی و اجرایی با شماره تلفن 31444454-041 و در موارد پیمانی و اسنادی با شماره تلفن 31444171-041 و فاکس 31444175-041 و برای تأیید رسید فاکس با 31444172-041 تماس حاصل فرمایید.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 41934-021 – دفتر ثبت‌نام: 88969737 و 85193768

 

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست