مناقصه عمومی تعداد سه دستگاه سرور HPE ProLiant DL380 Gen10 Server With Standard SFF Bay

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:http://iets.mporg.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 نشانی: خيابان شيخ بهايي جنوبي ، شهرك والفجر ، انتهاي خيابان سوم ، شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ - اداره دبيرخانه . محل بازگشايي سالن جلسات ساختمان شيخ بهايي

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره 991010193

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد خرید سرور خود را از تامین کنندگان واجد  شرایط  تامین نماید.

شرح مختصری از کار:

تعداد سه دستگاه سرور HPE ProLiant DL380 Gen10 Server With Standard SFF Bay

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه( فرآیند ارجاع کار): مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   733.000.000 ریال می باشد که مناقصه گران می بایست  مبلغ تضمین را  بصورت  ضمانت نامه بانکی  و یا چک تضمین شده بانکی  یا واریز وجه بحساب جاری شماره 0101801171004 بنام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا ارائه نمایند

به پیشنهادهای  فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز دوشنبه مورخ  99/4/16  لغایت روز شنبه مورخ  99/4/21 به مدت 5 روزکاری

مبلغ 1.500.000 ریال بصورت الکترونیکی  صرفا”از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سایت شرکت به نشانی  http://moamelat.tbtb.ir  – بنر ثبت نام مناقصه و مزایده اقدام به خرید اسناد نمایند.

مهلت و محل تحویل وبازگشایی اسناد مناقصه: مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت  9 صبح  روز  چهارشنبه  مورخ 99/5/1 و زمان بازگشائی  ساعت  10 صبح  روز  چهارشنبه  مورخ 99/5/1  می باشد.

تهران ـ  خیابان شیخ بهایی جنوبی ، شهرک والفجر ، انتهای خیابان سوم ، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – اداره دبیرخانه . محل بازگشایی سالن جلسات ساختمان شیخ بهایی

به پیشنهادهای فاقد امضاء ،‌مشروط ،‌مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل می شود ، مطلقا ” ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه :

– داشتن گواهینامه صلاحیت معتبر از شورای عالی انفورماتیک یا عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای الزامی است.

– هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد .

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

نشانی های کسب اطلاعات بیشتر :

سایت شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت توانیر:www.tavanir.org.ir

سایت پایگاه ملی مناقصات:  http://iets.mporg.ir

سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ : http://moamelat.tbtb.co.ir

 روابط عمومی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ( سهامی خاص

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست