مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای گازرسانی به روستاهای محور ایرانشهر

 مهلت ارسال مدارک: ۱۰ / ۱۰ / ۹۸

 کد در ایران کالا: ۳۹۸

 وبسایت:https://Setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

 نشانی: شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به نشانی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، بزرگراه خلیج فارس و تلفن ۰۵۴۳۳۲۹۴۵۳۷ محل اجرای پروژه: شهرستان ایرانشهر

آگهی تجدید فراخوان شرکت در‌مناقصه (عمومی، یک‌مرحله‌ای)

شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد، تهیه مصالح و اجرای گازرسانی به روستاهای محور ایرانشهر به‌روش PC، را با
مشخصات و شرایط زیر، از طریق ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان به نشانی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، بزرگراه خلیج فارس و تلفن 05433294537
محل اجرای پروژه: شهرستان ایرانشهر
حدود مبلغ برآورد اولیه: 300.000.000.000 ریال
نوع و میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به حساب شماره 920100004101014638163528 IR بانک مرکزی به‌نام پرداخت سایر منابع شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان (این ضمانتنامه باید طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی، مصوبه شماره 123402 /ت 50659 ه مورخ 22 / 9 / 94 هیأت محترم وزیران، تهیه و ارائه گردد)، به مبلغ 7.968.000.000 (هفت میلیارد و نهصد و شصت و هشت میلیون) ریال
زمان توزیع اسناد ارزیابی کیفی: از روز پنجشنبه مورخ 5 / 10 / 98 تا ساعت 16:00 روز سه‌شنبه مورخ 10 / 10 / 98
زمان بازگشت اسناد ارزیابی کیفی به همراه رزومه: تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 25 / 10 / 98
زمان توزیع اسناد مناقصه: از روز شنبه 5 / 11 / 98 تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 8 / 11 / 98
زمان بازگشت اسناد مناقصه: تا ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 20 / 11 / 98
زمان گشایش پاکات مناقصه: ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 20 / 11 / 98
مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ گشایش پاکات است و برای یک سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی، ارسال رزومه، اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس https://Setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 5 / 10 / 98 می باشد .
بدینوسیله از کلیه شرکت‌های دارنده گواهینامه تاسیسات و تجهیزات و نفت و گاز، با رتبه مرتبط با مبلغ مناقصه، دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد، در مهلت تعیین شده، به آدرس فو ق مراجعه نمایند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مناقصه و ارائه پاکت ها 33294537 – 054
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 41934 – 021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
قابل ذکر است فقط پاکات تضمین مناقصه (پاکت الف) به صورت مهر و امضا شده تحویل واحد حراست شرکت گاز سیستان و بلوچستان می‌شود و مابقی اسناد می‌بایست در سامانه فوق بارگذاری گردد .
اسناد و فرم های موجود در سایت شرکت و سامانه تدارک الکترونیک دولت می‌بایست تهیه و در سامانه https://Setadiran.ir بارگذاری گردد.
متقاضیان می توانند برای رویت این آگهی به آدرس پایگاه اینترنتی www.nigc-sbgc.ir و https://Setadiran.ir نیز مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست