مناقصه عمومی تهیه و اجرای نمای GFRC (مسلح) مجموعه ورزشی بعثت

 مهلت ارسال مدارک: حداکثر ظرف مدت ۵ روز

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

 نشانی: بندر ماهشهر- ناحیه صنعتی - دفتر مرکزی- دفتر امور حقوقی و پیمان‌های شرکت عملیات غیرصنعتی

مناقصه عمومی

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) عملیات غیرصنعتی با شناسه ملی 10860727690 در نظر دارد اجرای خدمات موضوع این آگهی را براساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط اجرای کار واگذار نماید.

موضوع مناقصه: تهیه و اجرای نمای GFRC (مسلح) مجموعه ورزشی بعثت
مدت و محل اجرای کار: مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجرای موضوع مناقصه سه ماه خورشیدی از تاریخ ابلاغ شرکت مبنی بر شروع به‌کار مجری می‌باشد و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- شهرستان بندر ماهشهر –ناحیه صنعتی می‌باشد.
نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه: میزان سپرده شرکت در مناقصه 350.000.000ریال می‌باشد که می‌بایست به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 6778214728 نزد بانک ملت شعبه مرکزی و یا حساب جاری به شماره 1077072590 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در ناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت مناقصه‌گزار تهیه گردد.
شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد:
1-4- ارائــه مــدارک مـستند انجام حداقل دو پروژه مشابه
2-4- تولید‌کننده پنل GFRC باشد.
3-4- گارانتی مصالح تولید شده به مدت 5 سال از تاریخ اتمام پروژه
4-4- تضمین معتبر(طبق ماده 31 آیین‌نامه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و شرکت‌های تابعه) جهت انجام تعهد گارانتی تا 2 سال پس از پایان مدت قرارداد.
مبلغ خرید اسناد مناقصه: 1.000.000 ریال در وجه شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به شماره حساب جاری 1077072590 بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر
لذا از متقاضیانی که امکانات، توانایی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 این آگهی را دارا هستند دعوت به عمل می‌آید حداکثر ظرف مدت 5 روز (به استثنای پنج‌شنبه و روزهای تعطیل) از زمان درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه، آگهی ثبت‌شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تــغییرات و مـدارک مـثبت مندرج در بــند 4 ایــن آگهی به امور پیمان‌های این شرکت واقع در شهرستان بندر ماهشهر- ناحیه صنعتی – دفتر مرکزی- دفتر امور حقوقی و پیمان‌های شرکت عملیات غیرصنعتی مراجعه نمایند.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(توأم با ارزیابی کیفی و فنی) شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر…
مناقصه شرکت انتقال گاز (منطقه شش عملیات انتقال گاز) در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی، تأسیسات، خدمات دفتری،…
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(توأم با ارزیابی کیفی و فنی) شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر…
مناقصه شرکت انتقال گاز (منطقه شش عملیات انتقال گاز) در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی، تأسیسات، خدمات دفتری،…
فهرست