مناقصه عمومی تکمیل عملیات معابر اصلی فاز ۹ قدیم شهر جدید پردیس

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۳۰

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت عمران شهر جدید پردیس

 نشانی: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جديد پرديس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: ۶۰۰-۷۶۲۷۵۵۰۰، داخلی ۱۰۴ و ۲۰۳.

 

       کد:15/99-200-ر

  نوبت: اول

     نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای

“آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)”

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 5 صورت‌جلسه ‌شماره 782/08 مورخ 99/3/11 هیأت‌مدیره نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

1- موضوع: تکمیل عملیات معابر اصلی فاز 9 قدیم شهر جدید پردیس.

2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.

3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2099001098000016 است. کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.

4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جدید پردیس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 104 و 203.

5- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.

6- مبلغ برآورد اولیه: 769ر374ر559ر72 (هفتادودو‌­میلیاردوپانصدوپنجاه‌ونه‌میلیون‌وسی‌صدوهفتادوچهار­هزاروهفت‌صدوشصت‌ونه) ریال، به‌صورت 20 %نقد و 80 %تهاتر.

7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 000ر000ر630ر3 (سه‌میلیاردوشش‌صدوسی‌میلیون‌) ریال.

8مجوز فعالیت: حداقل رتبه 5 در رشته راه و ترابری، که حداقل شش‌ماه اعتبار داشته باشد.

9- در اجرای ماده 2 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارائه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1397/1398) در پاکت ب اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ارائه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرایند مناقصه حذف می‌گردد

10- دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز دوشنبه مورخ 99/4/23 تا روز دوشنبه مورخ 99/4/30 از ساعت 08:00 الی 16:30.

11- تحویل اسناد مناقصه:

11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز ‌‌شنبه مورخ 99/5/11 در سامانه ستاد بارگزاری شود.

11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 14:00 روز یک‌شنبه مورخ 99/5/12 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.

12زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز دو‌شنبه مورخ 99/5/13، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

13– هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه ستاد 000ر750 ( هفت‌صدوپنجاه هزار) ریال است.

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس

روزنامه امروز

آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
فهرست