مناقصه عمومی تکمیل عملیات نازک‌کاری پروژه مشارکتی توما واقع در جنوب فاز ۵ شهر جدید پرند

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده:  شرکت عمران شهر جدید پرند

 نشانی: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام

آگهی مناقصه عمومی

شماره 1-3

 شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد نسبت به تکمیل عملیات نازک‌کاری پروژه مشارکتی توما واقع در جنوب فاز 5 شهر جدید پرند قطعات (2-3 و 1) در قبال 20 درصد نقد و 80 درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند، را حسب مشخصات ذیل به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه و ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 95/576756 مورخ 95/3/31 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند به شماره سیستمی 2098001077000009 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. و لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جمع کل برآورد: 13.493.849.354 ریال (بر اساس فهارس بهای سال 99)

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 674.692.468 ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است

الف) چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه– مزایده مورخ 99/3/21 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ 99/3/24 می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد مناقصه برای متقاضیان واجد شرایط، روز چهارشنبه مورخ 99/3/21 تا روز سه‌شنبه مورخ 99/3/27 از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روز دوشنبه مورخ 99/4/9 می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهرشده، تا ساعت 13:30 ظهر روز دوشنبه مورخ 99/4/9 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

ث) تاریخ بازگشایی پیشنهادها 99/4/10 ساعت 10 صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن 5-56790051-021 با داخلی 221 بابت اسناد و داخلی 243 بابت مسائل فنی با آقای مهندس قربانیان تماس حاصل نمایید.

 

شرکت عمران شهر جدید پرند

 

 

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست