مناقصه عمومی تکمیل مجموعه ورزشی و مدیریت بحران شهرک کوثر

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:sajar.mporg.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری فردیس

 نشانی: شهرداری واقع در جاده ملارد جنب پارک منظریه خ ۱۶ متری حافظ بلوار فرگاز انتهای بلوار شهید تهرانی مقدم روبروی شهرک بهارستان شهرداری مرکزی فردیس

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری فردیس در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 1399 ، پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به متقاضیان واجد الشرایط به شرح ذیل واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی جهت خرید اسناد مناقصه با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در جاده ملارد جنب پارک منظریه خ 16 متری حافظ بلوار فرگاز انتهای بلوار شهید تهرانی مقدم روبروی شهرک بهارستان شهرداری مرکزی فردیس، ضمن واریز مبلغ 2/000/000ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 400819688645 نزد بانک شهر شهرداری و ارائه رسید آن نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمایند، جهت دریافت اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت sajar.mporg.ir (پیمانکار)، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت و کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی است. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد، هرگاه برندگان نفر اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. شهرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به متقاضیان نزد شهرداری باقی می ماند. پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا(الف – ب – ج) لاک و ممهور به مهر شرکت شده و تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ  99/4/15 به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود. جلسه کمیسیون مناقصات شهرداری در روز  دوشنبه مورخ  99/4/16 ساعت 12:00 در محل دفتر شهردار فردیس برگزار خواهد شد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست