مناقصه عمومی جمع‌آوری زباله روزانه، رفت‌وروب معابر شهری

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۱۳

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:w ww.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده:   شرکت عمران شهر جدید پرند

 نشانی: ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار شهر جدید پرند

تجدید آگهی مناقصه عمومی

شماره 4-2

نوبت دوم

  شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار شهر جدید پرند در نظر دارد، نظافت عمومی، جمع‌آوری زباله روزانه، رفت‌وروب معابر شهری را حسب مشخصات جدول ذیل و به شماره سیستمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پیمانکار واجدِ شرایط که توانایی اجرای کار و تأییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه موضوع مناقصه را دارا می‌باشند، واگذار نماید:

شماره سیستمی عنوان مبلغ کل برآورد (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) مدت قرارداد
2099001077000006 نظافت عمومی، جمع‌آوری زباله روزانه، رفت‌وروب معابر شهری در سطح شمال فازهای 3، 4، 5 و 6 33.842.582.400 1.692.129.120 12 ماه

 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: w ww.setadiran.irانجام خواهد شد. و لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قیدشده در جدول فوق و حسب بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف ) چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه – مزایده مورخ 99/2/27 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ 99/2/28 می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد مناقصه برای متقاضیان واجد شرایط، روز شنبه مورخ 99/2/27تا روز چهارشنبه مورخ99/2/31از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روز سه‌شنبه مورخ 99/3/13 می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهرشده تا ساعت 13:30 ظهر روز سه‌شنبه مورخ 99/3/13 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

ث) تاریخ بازگشایی پیشنهادها 99/3/17 ساعت 10 صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با شماره‌های تلفن 56945700-56945800-021 بابت مسائل فنی با آقای میرزاپور تماس حاصل نمایید.

شرکت عمران شهر جدید پرند

 

 

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست