مناقصه عمومی جهت تأمین Rooftop package مجتمع پتروشیمی‌جم

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹.۰۵.۲۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.JPCOMPLEX.COM

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: مجتمع پتروشیمی‌جم

 نشانی: تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبه‌روی شهرداری منطقه ۶، پلاک ۲۷ دبیرخانه محرمانه حراست

مناقصه عمومی جهت تأمین Rooftop package مجتمع پتروشیمی‌جم

شماره مناقصه: PJP-982704
دستگاه نظارت: تدارکات
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 300.000.000 ریال
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
دریافت اسناد: پیمانکاران واجدشرایط می‌توانند پس از انتشار آگهی در دو نوبت نسبت به دانلود اسناد مناقصه از سایت پتروشیمی جم به آدرس: WWW.JPCOMPLEX.COM بخش مناقصه، تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخه 99.05.21 اقدام نمایند.
اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99.06.12، به نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبه‌روی شهرداری منطقه 6، پلاک 27 دبیرخانه محرمانه حراست تحویل گردد. بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از سررسید تحویل گردد هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست