مناقصه عمومی حفاری، کابل‌کشی و برقراری ارتباط بین پست‌های ۲۰ کیلوولت شماره ۸ تا ۱۱

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۱۳

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران

 نشانی: تهران - بزرگراه شهید چمران - شرکت سهامی نمایشگاه ‌های‌ بین‌المللی -

حفاری، کابل‌کشی و برقراری ارتباط بین پست‌های 20 کیلوولت شماره 8 تا 11
شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران

شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا. ایران در نظر دارد مناقصه عمومی فوق‌الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد، 98/11/26 می‌باشد.
تضمیــن شـرکت در منــاقصه شمــاره (2098001063000028): 350.000.000 ریال،
بصورت ضمانت‌نامه بانکی حساب سپرده شرکت 4001057906374047
به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی، به نام شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن کمتر از سه ماه نبوده و برای
سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران به مدت سه ماه اعتبار دارد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت:
ساعت 16:15 روز شنبه تاریخ 98/12/3
آخرین مهلت ارایه پیشنهاد:
ساعت 16:15 روز ‌سه‌شنبه تاریخ 98/12/13
زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 98/12/14
جلسه توجیهی مناقصه: ساعت 11 روز یکشنبه تاریخ 98/12/4 دفتر مدیریت خدمات فنی و مهندسی می‌باشد.
آدرس: تهران – بزرگراه شهید چمران – شرکت سهامی نمایشگاه ‌های‌ بین‌المللی –
تلفن: 21912353-21912431
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 41934 دفتر ثبت‌نام: 85193768 و 88969737.

روزنامه امروز

آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
فهرست