مناقصه عمومی حمل محمولات پروتئینی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱/۱۶

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور

 نشانی: تهران- ميدان ونک- خيابان برزيل شرقي– پلاک ۳۳- طبقه همکف - کميسيون معاملات

آگهی تجدید مناقصه عمومی

مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره اقتصادی 411113673771
به نشانی: تهران- میدان ونک- خیابان برزیل شرقی– پلاک 33- طبقه همکف – کمیسیون معاملات

موضوع مناقصه: تجدید مناقصه حمل محمولات پروتئینی
ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره مناقصه 2098001014000238
3- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا 900100004001039806370564 IR با کد شناسه شماره 931203900100000000000000000011 خزانه بانک مرکزی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک‌های مجاز یا ضمانت‌نامه بانکی به نام مناقصه گزار(کلیه بانکها به جز بانک سرمایه و بانک ایران زمین) و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک‌ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف لاک و مهر شده تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 98/1/16 به مناقصه‌گزار تسلیم گردد.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 4/968/000/000 ریال چهار میلیارد و نهصد و شصت و هشت میلیون ریال به نام شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
زمان دریافت اسناد، ارائه پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:
1-5- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: تا ســاعت 17 روز چهارشنبه مورخ 99/1/6
2-5- مهــلت ارائـه پیـشنهاد در ســامانه ستاد: تا ســاعت 17 روز شنبه مورخ 99/1/16
3-5- مهلت تحویل پاکت الف محتوی اصلی تضمین: تا ســاعت 16 روز شنبه مورخ99/1/16
5-زمـان بازگشایی و رسیـدگی به پیشنهاد‌ها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/1/18 واقع در نشانی مناقصه گزار.
خرید اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند پس از واریز مبلغ 500/000 ریال (غیر قابل استرداد به شماره حساب شبا 4001039804006087 31010000 IR با کد شناسه شماره 377039882203900800000000001103 به‌صورت پایا به خزانه بانک مرکزی ازطریق سامانه ستاد) در زمان مهلت دریافت اسناد (ردیف 1-5 آگهی) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
فیش/ رسید پرداخت مبلغ 500/000 ریال خرید اسناد در مهلت ارایه پیشنهاد (ردیف3 – 5 آگهی) به همراه پاکت الف به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل گردد.
مراحل برگزاری مناقصه ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دو شنبه مورخ 98/12/26 می‌باشد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست