مناقصه عمومی خدمات ، پذیرایی و دبیرخانه مجتمع لاین بابلکنار

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

 نشانی: تهران- ميدان ونک- خيابان برزیل شرقی– پلاک ۳۳- طبقه همکف - کمیسیون معاملات

آگهی مناقصه عمومی شماره  18/99 /م

1–مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و  شماره اقتصادی 411113673771

به نشانی: تهران- میدان ونک- خیابان برزیل شرقی– پلاک 33- طبقه همکف – کمیسیون معاملات

2- موضوع مناقصه: مناقصه خدمات ، پذیرایی و دبیرخانه مجتمع لاین بابلکنار

  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به  شماره مناقصه       2099001014000808   

3- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا             900100004001039806370564 IR  با کد شناسه شماره 931203900100000000000000000011 خزانه بانک مرکزی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی به نام مناقصه گزار(کلیه بانکها به جز بانک سرمایه و بانک ایران زمین) و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید  (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف لاک و مهر شده تا ساعت  17 روز  شنبه    مورخ  99/5/4 به مناقصه گزار تسلیم گردد.

4– مبلغ و مدت اعتبار تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 3/050/000/000ریال   (سه میلیارد وپنجاه میلیون ریال )به نام شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور با حداقل 3 ماه اعتبار از آخرین تاریخ ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد (بند 2 -5  این آگهی ).

5-زمان دریافت اسناد، ارائه پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:

1-5- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: تا ســاعت   17 روز     چهارشنبه      مورخ  99/4/25

2-5- مهــلت ارائـه پیـشنهاد در ســامانه ستاد: تا ســاعت 17 روز      شنبه             مورخ 99/5/4

3-5- مهلت تحویل پاکت الف محتوی اصل تضمین: تا ســاعت 17 روز      شنبه              مورخ 99/5/4

4-5-زمـان بازگشایی و رسیـدگی به پیشنهاد ها : ساعت 10 صبح روز  یکشنبه مورخ  99/5/5 واقع در نشانی مناقصه گزار.

6- خرید اسناد: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500/000 ریال (غیر قابل استرداد به شماره حساب شبا 4001039804006087 31010000 IR  با کد شناسه شماره 377039882203900800000000001103  بصورت پایا به خزانه بانک مرکزی از طریق سامانه ستاد) در زمان مهلت دریافت اسناد (ردیف1- 5 آگهی) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

7- فیش/ رسید پرداخت مبلغ 500/000 ریال خرید اسناد  در مهلت ارایه پیشنهاد (ردیف3 – 5  آگهی) به همراه پاکت الف به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل گردد.

 8- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه   مورخ  99/4/21    می باشد.
9- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 

روابط عمومی  

 

 

روزنامه امروز

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره مجوز:1399.2513 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقلام…
آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره مجوز:1399.2513 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقلام…
آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
فهرست